Regulamin


Administratorem Strony jest Performance Media P.S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000956624, NIP: 5213742952 REGON 365035932, kapitał akcyjny: 500.000 zł