Regulamin


Administratorem Strony jest Performance Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem nr KRS: 0000629433, NIP: 5213742952 REGON 365035932, kapitał zakładowy: 500.000 zł